Modlitewnik

Odmawiaj modlitwy za przyczyną świętego Stanisława Papczyńskiego. Skorzystaj z poniższego modlitewnika. Wybierz i kliknij nagłówek wybranej modlitwy i rozwiń jej treść.

Boże, mój Ojcze i Opiekunie, bądź uwielbiony na wieki. Prowadź mnie Twym ramieniem po drogach tego świata. Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie nie jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. Spraw, proszę Cię, aby święta Opatrzność Twoja kierowała mną do końca mojego życia.

Ufam i wierzę, iż tak będzie. Bądź uwielbiony we wszystkich moich słowach, myślach i czynach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Panie, mój Boże, daj mi wiarę mocną, nadzieję niewzruszoną, miłość nieustanną. Daj sercu mojemu tę łaskę, aby Ciebie pragnęło; pragnąc – szukało; szukając – znajdowało; znajdując – miłowało.

Stworzycielu mój, usuń ze mnie ducha pychy i udziel łaskawie pokory.

Odkupicielu mój, oddal ode mnie zapalczywość gniewu i daj mi tarczę cierpliwości.

Uświęcicielu mój, ucisz we mnie pożądania ciała i zapal ogień miłości do Ciebie. Oddal ode mnie zgorzknienie ducha i napełnij moje myśli życzliwością i pokojem.

Daj mi, Ojcze Najłaskawszy, wiarę gruntowną, nadzieję odpowiednią, miłość nieprzerwaną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie.

Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, moją pamięć i moją wolę, aby Tobie podlegały. Ofiaruję moje usta i mój język, aby Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła. Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, wszystko czym jestem i co posiadam.

Spraw, Panie, abym cały był Twój – mój w żadnej rzeczy; tak każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko to niechaj będzie ku chwale Twojej i Najświętszej Dziewicy Maryi.

Amen.

Oświadczam, Boże mój, nieskończonej dobroci i Majestatu Panie, że ani tego dnia, ani w ciągu całego mojego życia nie zechcę nic przeciw Twej woli myśleć, mówić, czynić. Jeśli rzecz przeciwna się stanie, bez mojej stanie się woli; i aby się nie stała, modlę się najpokorniej do Twojego Majestatu, powodowany jedynie miłością ku Tobie i Twoją chwałą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Chryste, chcę jedynie być Twoim niewolnikiem, nie ma innego Króla z wyjątkiem Ciebie, o Jezu. Jeśli w miłosierdziu swoim połączysz mnie z Sobą, któż zdoła odłączyć mnie od Ciebie? Niech moja dusza przylgnie do Ciebie. Niech mnie przygarnie Twoja prawica.

Amen.

O naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż bowiem kiedykolwiek, pełen goryczy uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej pociechy? Kto pełen zgryzoty przystąpił do Ciebie natychmiast nie został pokrzepiony? Kto gorzkimi pokusami nękany nie doznał w Twoich ramionach słodyczy?

Uciśnionych, jęczących, kuszonych, przygnębionych Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz, podnosisz. Jesteś dla wszystkich łaskawa, dla wszystkich słodka.

Obym mógł to wyrazić, że jesteś słodka, jak to pojmuję, że jesteś słodka! Twej słodyczy doświadcza, jej kosztuje, z niej czerpie cały świat chrześcijański, choć nie jest w stanie tego wyrazić. A więc, o łaskawa, o pobożna, o słodka Dziewico! Okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, dziś nam przychylnego i miłościwego w godzinę śmierci.

Amen.

"Błaganie Boga o wyzwolenie dusz przebywających w czyśćcu lub wspomaganie ich innymi sposobami jest dziełem szlachetnej miłości".

Panie, usłysz moją modlitwę. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Niedziela

Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.

Wieczny odpoczynek …

Poniedziałek

Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.

Wieczny odpoczynek …

Wtorek

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.

Wieczny odpoczynek …

Środa

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.

Wieczny odpoczynek …

Czwartek

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.

Wieczny odpoczynek …

Piątek

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.

Wieczny odpoczynek …

Sobota

Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.

Wieczny odpoczynek …

Kyrie eleison, Chryste eleison,
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo - módl się za nami (nią, nim, nimi).
Bramo niebieska
Królowo wniebowzięta
Święty Michale
Święty Janie Chrzcicielu
Święty Józefie
Święty... (imię patrona zmarłego)
Wszyscy święci i święte Boże

Bądź mu (jej, im) miłości - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu
Przez Twoje wcielenie
Przez Twoje narodzenie
Przez Twój chrzest i post święty
Przez Twój krzyż i mękę
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu
Przez Twoje zmartwychwstanie
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie
Przez zesłanie Ducha Świętego
Przez Twoje przyjście w chwale

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie Nieba
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i przyjaciół od wiekuistego potępienia
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen
Prosimy Cię, abys dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo zakonu marianów – módl się za nami.
Ojcze Stanisławie od Jezusa i Maryi
Miłośniku Krzyża Chrystusowego
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę
Czcicielu Najświętszego Sakramentu
Uległy natchnieniom Ducha Świętego
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa
Mariański zakonodawco
Apostole miłości Boga i bliźniego
Człowieku wielkiego zawierzenia
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa
Przykładzie życia w nieustannym nawróceniu i pokucie
Sługo Bożego miłosierdzia
Orędowniku pokoju i pojednania
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości
Mądry kierowniku w sprawach sumienia
Mistrzu modlitwy i życia duchowego
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu
Towarzyszu umierających na polu bitwy
Troskliwy przyjacielu ubogich
Apostole trzeźwości
Obrońco nowo poczętego życia
Radości i chlubo polskiej ziemi
Orędowniku u Boga
Pewny przewodniku do domu Ojca
Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto sługa wierny i roztropny,
którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się.

Boże, Ty powołałeś Twego sługę Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Boże Ojcze, Ty w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w świętym Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi udzielić za jego wstawiennictwem łaskę (…), o którą Cię proszę oraz daj mi za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W tygodniu:

18.00, soboty - 9.00

W Niedzielę i Święta:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą Świętą


Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek 15.15-17.00

Środa 15.15-17.00

Piątek 15.15-17.00

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Gazetka parafialnaPlik PDF Pobierz   Zapraszamy do lektury naszej gazetki parafialnej Rok VIII. Numer 19/2024. ZESŁANIE...

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 BIERZMOWANIE w naszej parafii będzie miało miejsce 7 czerwca 2024 o godzinie 18.00     Przygotowanie do Bierzmowania w roku 20...

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Zmiana tajemnic Żywego RóżańcaIntencja w maju 2024:  W tym miesiącu niech to będzie intencja wynagradzająca za akty profanacji Najświętsz...
czytaj więcej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie
ul. Kościuszki 30, 43-400 Cieszyn

Ks. Proboszcz
tel. 660 825 134
antonidewor@hotmail.com

Ks. Wikary
tel. 798 388 702

Zdjęcie Kościoła
Copyright © 2016 Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie
All rights reserved.
Polityka prywatności i cookies
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego